تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۱/۶/۲۴

تصاویر تظاهرات امت همیشه نون به نرخ روز خور ایران در اعتراض به فیلمی که هیچکدام ندیده اند!!
بدیدن افراد ریشو و پشمالو در تظاهرات هفتگی نماز جمعه عادت داشتیم، اما دیدن صورت‌های ۲ تیغه و روسری‌های رنگارنگ تازگی دارد.
تا زمانی‌ که افراد عادی اینچنین عکس خامنه‌ای را به دست گرفته و به تظاهرات می‌پردازند، حتی اگر بدلیل اجبار از طرف اداره و یا دانشگاه باشد، این آخوند‌ها حاکم خواهند بود.
همین ظاهر سازی و‌ها چاپلوسی‌های این نسل تربیت شده جمهوری اسلامی، بزرگترین دلیل شکست و عدم استمرار جنبش‌های این ۳۰ سال اخیر می‌‌باشد.تا وقتی‌ شب‌ها مشروب خوری و پارتی باشد و روز‌ها سلام علیکم گویان به مسول حراست اداره یا دانشگاه لبخند زنی‌، مشغول سواری دادن به آخوند‌های پیر ما قبل تاریخ خواهیم بود....